Podmínky účasti v soutěži

1. Organizátor a provozovatel

1.1 Vyhlašovatelem, organizátorem a pořadatelem soutěže „BarumHra“ (dále jen „soutěž”) je společnost Continental Barum s.r.o. se sídlem Otrokovice, Objízdná 1628, PSČ 765 02, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, spisová vložka 15057, IČ: 45788235, DIČ: CZ 699 000 347 (dále jen „pořadatel“) (dále jen „kontaktní adresa“). Soutěž se řídí výlučně těmito Pravidly a podmínkami
soutěže (dále jen „pravidla”).

1.2 Provozovatelem a technickým správcem soutěže je společnost MarketSoul s.r.o., se sídlem: nám. T. G. Masaryka 1280, Zlín 760 01, IČO 04714121, DIČ CZ04714121 (dále jen „provozovatel“).

2. Podmínky účasti

2.1 Do soutěže se lze přihlásit jednorázovou registrací. Pokud se chcete přihlásit, vyplňte registrační formulář nejpozději do 31. 5. 2024 do 23:59. Účast v soutěži je zdarma.

a) Soutěže se mohou účastnit pouze na svéprávnosti neomezené fyzické osoby starší 18 let, s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen „účastník“).
b) Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby.
c) Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) organizátora a jeho mateřských, resp. dceřiných společností, jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) agentur, které se podílejí na přípravě a realizaci soutěže včetně provozovatele, a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.

3. Trvání soutěže a ceny

3.1 Do soutěže se lze přihlásit od 18. 3. 2024 v 12:00 a končí 31. 5. 2024 23:59.

3.2 Jakmile bude soutěž uzavřena, provozovatel provede slosování všech zúčastněných v soutěži a náhodně vybere jména vítězů. Náhodný výběr se uskuteční dne 3.6. 2024 v 12:00 ve společnosti Continental Barum s.r.o. na adrese Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice. Losování proběhne za účasti 5členné komise, která pomocí softwarové aplikace vylosuje 4 výherce. Členové komise následně vypracují protokol obsahující místo, datum a čas losování, jména členů komise a jejich funkce, a jména výherců vč. ostatních dat souvisejících s losováním. Losování končí okamžikem, kdy jsou vybráni všichni výherci.

3.3 Ze všech účastníků soutěže bude budou vylosování 4 výherci.

3.4 Každý výherce vyhrává půjčení vozu Škoda Enyaq na pneumatikách Barum na 1 týden (7 dní) s kartou pro nabíjení vozu na elekronabíjecích stanicích.

3.5 Maximální povolený nájezd je 1200 km na jedno půjčení (7 dní).

3.6 Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení a bez nutnosti uvedení důvodů soutěž předčasně ukončit anebo prodloužit. To platí zejména v případě, kdy nemůže být z technických nebo právních důvodů garantováno, že soutěž proběhne řádně. V takovém případě účastníkům soutěže nevznikají vůči pořadateli žádné nároky.

4. Vyrozumění vítězů a předání výhry

4.1 Vítězové budou vyrozuměni e-mailem nebo telefonicky do 2 dní ode dne losování.

4.2 Pokud vítěz nekontaktuje provozovatele nebo pořadatele do 1 týdne od vyrozumění, nárok na cenu bez náhrady zanikne. Pokud se nepodaří z důvodů na straně vítěze cenu doručit, nárok na cenu zaniká bez náhrady.

4.3 Každý výherce je povinen si vůz vypůjčit v období od 15.6. 2024 do 31.7. 2024 a to na délku 7 dní. Přesný termín vypůjčení je výherce povinen nahlásit do 10.6. 2024, přičemž si organizátor vyhrazuje právo termín zamítnout a navrhnout jiný možný termín s ohledem na dostupnost vozu.

4.4 Předání vozů výhercům proběhne na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, případně na jiném předem smluveném místě, na kterém se obě strany Organizátor i výherce domluvili a potvrdili v elektronické komunikaci.

4.6 Vrácení vozu výhercem proběhne na adrese Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, případně na jiném předem smluveném místě, na kterém se obě strany Organizátor i výherce domluvili a potvrdili v elektronické komunikaci.

4.5 Předání a převzetí vozu proběhne za účasti školeného pracovníka a dokladem bude předávací protokol.

5. Vyloučení z účasti v soutěži

Pořadatel si vyhrazuje právo dle vlastní úvahy vyloučit účastníky ze soutěže, odmítnout přidělit ceny a žádat ceny zpět, pokud vznikne důvodné podezření ohledně poskytnutí nepravdivých informací, manipulace, porušení těchto Podmínek účasti v soutěži nebo jiného zakázaného jednání.

6. Omezení odpovědnosti

Účastník bere na vědomí, že pořadatel nezaručuje ani nezajišťuje dostupnost webových stránek, prostřednictvím kterých se soutěž koná, ani jejich obsah. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit provoz těchto webových stránek (a to i bez předchozího upozornění) nebo k nim částečně nebo zcela omezit přístup. Pořadatel není odpovědný za insolvenci spolupracujících partnerů ani za z toho plynoucí důsledky na konání soutěže a předání cen. Pořadatel, jeho orgány, zaměstnanci nebo provozovatel neodpovídají za újmu způsobenou chybou, zpožděním, přerušením spojení; poruchami technických zařízení nebo služeb; nesprávným obsahem, ztrátou nebo vymazáním údajů; viry; nebo za újmu způsobenou z jakéhokoli jiného důvodu během účasti v soutěži, ledaže újma byla způsobena jednáním v hrubé nedbalosti nebo úmyslně. Toto vyloučení odpovědnosti se nevztahuje na újmu na zdraví ani na ohrožení života nebo zdraví.

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Přihlášením do soutěže a odesláním příslušného registračního formuláře účastník uděluje pořadateli i provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých při registraci do soutěže, pro účely realizace a propagace soutěže. Podrobné informace o tom, jak pořadatel a provozovatel zpracovává osobní údaje účastníků, stanoví Podmínky ochrany osobních údajů, jejichž odsouhlasení je podmínkou účasti v soutěži.

7.2 Poskytnutí osobních údajů pro účely účasti v soutěži je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí však není účast v soutěži možná. Účastníci mohou souhlas se zpracováním jejich osobních údajů kdykoliv odvolat a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován pořadatel, nebo zaslán e-mailem na ochranadat@continental.cz Po obdržení odvolání souhlasu budou shromážděné uložené osobní údaje účastníka okamžitě smazány.

8. Uveřejnění výherců

8.1 Přihlášením do soutěže rovněž účastníci pro případ výhry v soutěži udělují souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a místa bydliště na webových stránkách pořadatele a v reklamních médiích užívaných pořadatelem, a to na webových stránkách Barum Hra, www.barumhra.cz Účastníci mohou souhlas se zveřejněním svých osobních údajů kdykoliv odvolat, a tím odstoupit ze soutěže. Souhlas musí být odvolán písemně a adresován pořadateli, nebo zaslán e-mailem na adresu ochranadat@continental.cz.

8.2 Pořadatel zpracovává, resp. uveřejňuje údaje o výhercích v soutěži na svých webových stránkách a na svém facebookovém a instagramovém profilu po dobu maximálně 1 roku.

9. Ostatní

9.1 Nároky na výhru nelze uplatnit u soudu.

9.2 Tyto Podmínky účasti v soutěži a právní vztah mezi účastníky a pořadatelem se řídí výlučně právním řádem České republiky.

9.3 Pokud některé z ustanovení těchto Podmínek účasti v soutěži je nebo se stane částečně nebo zcela neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek účasti v soutěži. Neplatné ustanovení bude nahrazeno platným ustanovením, které nejlépe odpovídá vyjádřenému ekonomickému cíli a záměru neplatného ustanovení. To platí i pro případ, že tyto Podmínky účasti v soutěži obsahují neúmyslné opominutí.

9.4 Místem plnění je Česká republika a příslušnými soudy jsou soudy v České republice, a to v rozsahu, ve kterém je volba příslušného soudu dohodou přípustná. Pokud účastník nemá obecně příslušný soud v zahraničí anebo se po přihlášení do soutěže odstěhuje do zahraničí, příslušné jsou soudy v místě obchodního vedení pořadatele.

V Otrokovicích, dne 11.3. 2024